Dienstverleningsvoorwaarden

Bij ons staat kwaliteit hoog in het vaandel. Ons doel is om onze cliënt te voorzien van deskundig en kwalitatief hoogstaand advies. Om dat te kunnen bereiken is een goede persoonlijke relatie met onze cliënt essentieel, waarbij zijn wensen en behoeften het uitgangspunt zijn voor onze werkzaamheden.

 

 Identificatie en algemene voorwaarden:

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen wij cliëntonderzoek te verrichten alvorens wij de opdracht kunnen aanvaarden. Voorts zijn wij op grond van de Wwft verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie van of ten behoeve van een cliënt, voor zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze normale werkzaamheden, te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer.

Geldigheidsduur en Algemene voorwaarden
De inhoud van deze opdrachtbevestiging zal van kracht blijven totdat de opdracht wordt beëindigd, gewijzigd of vervangen door een andersoortige opdracht. Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van de AccountAnders groep van toepassing, waarvan je bijgaand een exemplaar aantreft. Door ondertekening en retournering van deze opdrachtbevestiging en onderstaande machtiging verklaar jij tevens dat je dit exemplaar van de Algemene Voorwaarden hebt ontvangen en accepteert.

 

Dienstverleningsvoorwaarden:

Dienstverleningsvoorwaarden van AccountAnders B.V. (ook handelend onder de Fact4Fysio), gevestigd te Roosendaal, vastgesteld december 2014, hierna te noemen: “opdrachtnemer”.

 I Toepasselijkheid van deze Voorwaarden:

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever -de partij die aan de opdrachtnemer enige opdracht geeft- in het kader waarvan de opdrachtnemer een opdracht aanvaardt en uitvoert. Op deze algemene voorwaarden kan door een ieder die door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld een beroep worden gedaan. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden van de hand gewezen.


 II Totstandkoming en omvang van de overeenkomst; opzegging:

 1. De aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden gedurende dertig dagen na hun dagtekening, tenzij anders gemeld. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever de aanbieding van de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk dan wel door de uitvoering van de werkzaamheden aanvaardt. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Een schriftelijke opdracht dient vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. De opdrachtnemer heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding tot en met de vijfde werkdag na de ontvangst van de aanvaarding zijdens de opdrachtgever te herroepen. Tenzij het tegendeel wordt overeengekomen, wordt iedere opdracht aanvaard door de in hoofde dezes genoemde vennootschap en namens haar uitgevoerd. Dit geldt ook indien de opdracht wordt aangegaan met de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling dat deze door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van hetgeen in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald, zijn noch de aandeelhouders van de opdrachtnemer noch haar bestuurders noch degenen die, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaamheden verrichten, persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 2. De overeenkomst tussen partijen geldt, tenzij anders wordt overeengekomen of zulks voortvloeit uit de aard van de opdracht, voor onbepaalde tijd. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen.
 3. De opdracht houdt, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk het tegendeel kenbaar maakt, ook in het verrichten van die werkzaamheden die in het kader van een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn, ongeacht of de opdrachtgever zich al dan niet van die noodzaak bewust is.

 III Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever:

 1. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die de opdrachtnemer nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de door de opdrachtnemer gewenste vorm en op de door hem gewenste wijze aan hem ter beschikking te stellen.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens, die niet tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, ook indien deze gegevens van derden afkomstig zijn.
 3. Indien de opdrachtgever gegevens vertraagd en/of onvolledig aanlevert en de opdrachtnemer als gevolg daarvan een extra inspanning moet leveren, kan de opdrachtnemer die inspanning aan de opdrachtgever in rekening brengen.

 IV Uitvoering van de opdracht, overname personeel:

 1. De gedrags- en beroepsregels die op opdrachtnemer en/of haar medewerkers van toepassing zijn, maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever zal de daaruit voortvloeiende verplichtingen nakomen.
 2. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, en wijst de persoon aan door wie dat geschiedt.
 3. De opdrachtnemer heeft het recht om de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, tenzij de aard van de opdracht zich daartegen verzet.
 4. De opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitovereenkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 5. Ingeval de opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of informatie en/of materialen aan de opdrachtnemer ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen de opdrachtnemer de werkzaamheden dient te hebben afgerond, niet eerder in dan nadat de betaling is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen volledig aan de opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.
 6. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn niet fataal, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de opdrachtnemer zijn werkzaamheden niet tijdig afrondt, dient de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke te stellen en hem een in overleg met de opdrachtnemer te bepalen redelijke termijn te gunnen waarbinnen alsnog moet worden nagekomen.
 7. Gedurende het uitvoeren van de opdracht en gedurende een periode van zes maanden na voltooiing daarvan zal geen van de partijen personeel van de andere partij benaderen teneinde een dienstverband tot stand te brengen. Indien een van de partijen dit verbod overtreedt wordt hij aan de andere partij een boete verschuldigd die gelijk is aan het bruto salaris over de laatst verstreken periode van zes maanden van de betreffende functionaris, onverminderd het recht van die partij op nakoming, aanvullende schadevergoeding en ontbinding.

 V Intellectueel eigendom en geheimhouding:

 1. De opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht. Daaronder zijn onder meer begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van de opdrachtnemer, dit in de ruimste zin van het woord.
 2. De opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere, al dan niet schriftelijke, uitingen van de opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of zijn gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zorgt er tevens voor dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. De opdrachtnemer zal de geheimhouding in acht nemen die voortvloeit uit de aard van de opdracht en de regels die zijn bedoeld in artikel IV lid 1. Indien één van de partijen de in dit lid omschreven geheimhoudingsverplichting schendt wordt hij aan de andere partij een boete verschuldigd ten belope van Euro 50.000,–, onverminderd het recht van die partij op nakoming, aanvullende schadevergoeding en ontbinding.

 VI Honorarium:

 1. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen wordt het honorarium berekend op basis van de bestede of te besteden arbeid van de opdrachtnemer volgens de bij hem voor de betreffende functionaris gebruikelijke tarieven. Indien de opdrachtnemer op de voet van het bepaalde in artikel IV lid 3 derden inschakelt geldt voor hun bemoeiingen hetzelfde.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, heeft de opdrachtnemer het recht om het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, dit tenzij het tegendeel zou zijn overeengekomen.
 3. Het honorarium wordt -zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden- ter keuze van de opdrachtnemer per maand, per kwartaal, per jaar of na het volbrengen van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen een andere wijze van declareren overeenkomen. De verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Reis-uren worden op basis van het overeengekomen honorarium per tijdseenheid over de volledige reistijd in rekening gebracht.
 4. De opdrachtnemer heeft het recht om aan de opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen tot maximaal het vermoedelijk in totaal verschuldigde honorarium, vermeerderd met te verwachten verschotten en omzetbelasting.

 VII Betaling en kosten:

 1. De opdrachtgever dient de betaling zonder aftrek, korting of verrekening te verrichten binnen de overeengekomen termijn die, indien niet expliciet anders wordt overeengekomen, twintig dagen na de datum van de declaratie beloopt. De betaling dient plaats te vinden in euro’s in contanten ten kantore van de opdrachtnemer dan wel door middel van overschrijving naar een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1bedoelde termijn betaalt raakt hij daardoor in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het verstrijken van de betaaltermijn wordt de opdrachtgever de rente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt daarbij als een gehele maand berekend.
 3. Indien de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer in verzuim raakt, worden tevens alle vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van de opeisbaarheid is de opdrachtgever over die vorderingen de in het vorige lid bedoelde rente verschuldigd.
 4. In geval van een -al dan niet gezamenlijk- gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk jegens de opdrachtnemer verbonden.
 5. Ter zake van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten is de opdrachtgever -indien de opdrachtnemer een opeisbare prestatie van de opdrachtgever heeft te vorderen waaraan de opdrachtgever niet voldoet en de opdrachtnemer de vordering uit handen geeft- een vergoeding verschuldigd, die wordt berekend naar rato van het door de raadsman van de opdrachtnemer voor soortgelijke zaken te berekenen tarief per uur, voor zover redelijk, te vermeerderen met de door die raadsman in redelijkheid aan derden te betalen kosten. De vergoeding van kosten heeft betrekking op alle werkzaamheden van de raadsman van de opdrachtnemer. Ter zake van de gerechtelijke kosten gelden als minimum de door rechter buiten overeenkomst te liquideren bedragen.
 6. De opdrachtnemer heeft het recht om, indien de opdrachtgever ondanks ingebrekestelling nalatig blijft om zijn schuld aan de opdrachtnemer te voldoen, alle stukken die op de (uitvoering van de) opdracht betrekking hebben onder zich te houden totdat volledige betaling plaatsvindt. Het bepaalde in de vorige zin heeft niet betrekking op zaken of bescheiden van de opdrachtgever -al dan niet bewerkt- die tot de administratie van de opdrachtgever behoren.

 VIII Klachten:

 1. Klachten met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of de declaratie dienen schriftelijk binnen twintig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever klaagt, dan wel binnen twintig dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever bewijst dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan de opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt, dit op straffe van het verval van het recht om een beroep te doen op de tekortkoming/het onrechtmatig handelen van de opdrachtnemer.
 2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 IX Aansprakelijkheid en vervaltermijn:

 1. Indien de opdrachtgever bewijst dat hij schade heeft geleden als gevolg van een fout van de opdrachtnemer, die bij zorgvuldig handelen en met inachtneming van het bepaalde in artikel IV lid 1 van deze algemene voorwaarden zou zijn vermeden, en hij ter zake tijdig heeft geklaagd, moet hij de opdrachtnemer de gelegenheid geven om de schade zoveel mogelijk ongedaan te maken of te beperken. De opdrachtgever is voorts gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen.
 2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, die verband houdt met de uitvoering van de opdracht, dan wel betrekking heeft op onrechtmatig handelen, is, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de opdrachtnemer, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd onder de aansprakelijkheidsverzekering die door de opdrachtnemer is afgesloten, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid nimmer een hoger bedrag zal belopen dan een bedrag dat gelijk is aan driemaal het bedrag van het honorarium dat ter zake de desbetreffende opdracht is overeengekomen, exclusief omzetbelasting. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die ontstaat doordat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie heeft verstrekt.
 3. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die wordt veroorzaakt doordat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer.
 4. Vorderingsrechten van de opdrachtgever, waaronder aanspraken tot schadevergoeding, vervallen indien zij niet binnen één jaar na de ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

 X Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:

 1. Alle (vervolg)overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, en die niet behoren tot de dwingendrechtelijke competentie van de Kantonrechter, worden beslecht door de Rechtbank te Breda.