Emaildisclaimer

Fact4Fysio is een handelsnaam van AccountAnders B.V. te Oosterhout, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57498695.

De informatie die deze e-mail en de eventueel bijgevoegde bestanden bevat is slechts bestemd voor de persoon of de entiteit aan wie zij is gericht en bevat vertrouwelijke informatie die mogelijk wettelijk is beschermd. Indien deze e-mail bij vergissing bij jou terecht is gekomen, wil je dan contact met ons opnemen door dit bericht retour te zenden, ons te bellen of te mailen? Het is dan verboden om dit bericht te lezen, kopiëren of te verspreiden; gebruik te maken als ook om actie te ondernemen in relatie tot de inhoud van dit bericht. Wij verzoeken jou in dit geval de e-mail te verwijderen uit digitale bestanden en afdrukken te vernietigen.

AccountAnders B.V. is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht of enige bijlage. AccountAnders B.V. kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor of in verband met de gevolgen van of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig dan wel het niet tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.

E-mail die vanuit of naar het bovenvermelde e-mailadres van de afzender wordt gestuurd, kan door ons gelezen en bewaard worden.